Продовження дії договору

Питання: У нашого ТОВ підписаний контракт на поставку продукції  з іноземною фірмою. Контракт закінчився 01.04.2021, а 13.07.2021 ми підписали додаткову угоду до Контракту про продовження строку дії контракту до 31.12.2022.

Чи можна брати до уваги цю додаткову угоду?

Відповідь: Відповідно до ст.631 Цивільного кодексу України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. При цьому закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Згідно зі ст.180 Господарського кодексу України зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов’язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

 

Як зрозуміло із запитання, додаткова угода мала змінити строк дії договору. Відповідно до ст.651 ЦКУ зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. А згідно зі ст.653 ЦКУ у разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При цьому у разі зміни договору зобов’язання змінюється з моменту досягнення домовленості про зміну договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.

Слід мати на увазі, що закон забороняє сторонам вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

Наведене наводить на висновок про те, що змінити можна лише існуюче зобов’язання, яке ще не виконано. Тому якщо за контрактом станом на 01.04.2021 усі зобов’язання виконані, то угодою від 13.07.2021 їх змінити вже не можна. Мова може йти лише про домовленість про нові зобов’язання.

 

Крім того, слід мати на увазі, що договір і зобов’язання – це не одне й те ж саме. Якщо «розібрати» договір на зобов’язання, то виявиться, що їх у договорі не одне. До того ж чинне законодавство містить не лише строк договору, а й строк зобов’язання. Відповідно до ст.509 ЦКУ зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. А згідно зі ст.530 ЦК якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

 

Отже, враховуючи відомості із запитання, слід стверджувати, що додаткова угода від 13.07.2021 може подовжувати дію договору, строк якого закінчився 01.04.2021, лише у разі, якщо на день укладення додаткової угоди за таким договором залишилися невиконані зобов’язання. От стосовно них і буде діяти така додаткова угода.

Стосовно ж тих зобов’язань, які були виконані на день укладення додаткової угоди, слід виходити з того, що їх змінити вже не можна і вимагати повернення виконаного по них також не можна.

 

Крім того, додаткову угоду можна розглядати і застосовувати як окремий самостійний договір, за умови, що вона містить істотні умови, яких достатньо для того, щоб такий договір вважати укладеним, оскільки згідно зі ст.638 ЦКУ і ст.180 ГКУ договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору.