Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 8. (співавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення,

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції,

науковців, фахівців). – Т.8: Договори про передачу майна у власність та користування /

За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк

Л.С., 2013. – 672 с.

ISBN 978-966-2009-11-8.

ISBN 978-966-2009-22-4 (Том 8).

У восьмому томі коментарю розглядається правове регулювання договорів

про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація

сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через

приєднану мережу, міна, дарування, рента, довічне утримання (догляд) та користування

(найм (оренда), найм (оренда) житла, позичка).

Договори про передачу майна у власність та користування мають важливе значення

у цивільному законодавстві, оскільки вони є одними із основних договірних конструкцій

сучасного цивільного обороту.

Проблематика, яка розкривається у науково-практичному коментарі, поради, бачення,

позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником у вирішенні

численних ситуацій, які виникають при застосуванні ЦК України.

Для суддів, адвокатів, нотаріусів, юристів-практиків, науковців, викладачів і студентів

вищих навчальних закладів.

УДК 347.2/.3(477)(07)

ББК 67.9(4Укр)404.1я7

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Том 4. (cпівавторство)

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення,

рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції,

науковців, фахівців). – Т.4: Об’єкти. Правочини. Представництво. Строки / За ред. проф.

І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Колісник А. А.,

2010. – 768 с.

ISBN 978-966-2233-00-1.

ISBN 978-966-2233-09-4 (Том 4).

У четвертому томі коментарю розглядаються об’єкти цивільних прав, правочини,

представництво і довіреність, строки, позовна давність та особисті немайнові права

фізичних осіб. Правове регулювання правочинів має універсальне значення і є

основоположним для зобов’язань, воно стосується численних аспектів видів, форми

правочинів, порядку їх вчинення та умов дійсності. Норми, присвячені об’єктам цивільних

прав, так само носять загальний характер, оскільки цивільні правовідносини складаються

з приводу визначених у главах 12-15 ЦК України об’єктів. На практиці виникає чимало

питань стосовно представництва, оскільки ці відносини мають певні особливості. Строки

відіграють також істотну роль у цивільних правовідносинах. Особисті немайнові права

важливі для будь-якої фізичної особи, що дозволяє кожному реалізувати свої природні

потреби і відчувати своє місце в суспільстві.

Проблематика, якій присвячено цей науково-практичний коментар, та поради,

бачення, позиції, що в ньому надаються, роблять його незамінним помічником при

вирішенні проблем, які виникають на практиці при застосуванні ЦК України.

Для нотаріусів, суддів, адвокатів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних

закладів, юристів-практиків.

Цивільне процесуальне право (співавторство)

Цивільне процесуальне право: підручник / [І. С. Ярошенко, І. О. Ізарова,

О. М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І. С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519, [1] с.

ISBN 978-966-483-803-7

Підручник написаний на основі Цивільного процесуального кодексу України,

прийнятого 18 березня 2004 року. У ньому розглядаються питання структури та змісту

сучасного цивільного судочинства, принципи судочинства, аналізуються основні

проблемні питання, пов’язані із реформуванням судової системи України. При написанні

підручника використані матеріали юридичної практики, що дозволяє зрозуміти теоретичні

положення, навчитися застосовувати їх у практичній діяльності.

Підручник рекомендується для використання студентам, аспірантам, викладачам

вузів, практикуючих юристів. Може використовуватись для самостійного вивчення

цивільного процессуального права.

Станом на 1 січня 2014 р.

УДК 347.9(075.8)

ББК 67.410.1я73

Застосування вексельного законодавства під час вирішення господарських спорів

Методичні рекомендації щодо застосування чинного законодавства під час розгляду в господарських судах спорів, пов’язаних із застосуванням векселів, підготовлено в Академії суддів України.
Це черговий випуск рекомендацій, призначення яких – надавати методичну допомогу суддям у правильному застосуванні чинного законодавства щодо вексельного обігу, судової практики та вироблення єдиних підходів до її формування. В них розглянуто найскладніші та найактуальніші питання процесуального і матеріального права, які суддям господарських судів доводиться вирішувати під час вказаних справ, документи щодо застосування векселів, систематизовано судову практику щодо вказаних спорів.
ББК 67.9(4УКР)310
ISBN 966-8767-00-4

Вексельний обіг в Україні

В 26 Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз’яснення, практика судів, зразки документів / Упоряд., коментарі О.М. Єфімов. – 2003. – 476 с. – (Сер. “Юридична бібліотека”)
ISBN 966-520-049-6
Повний збірник законодавства, нормативних актів та інших документів, що регулюють вексельний обіг в Україні, з коментарями та роз’ясненнями.
Для юристів, економістів, бухгалтерів, студентів юридичних та економічних спеціальностей.
БКК 67.9(4УКР)304.2