«сквіз-аут» (squeeze-out) за участі нерезидента

Питання: на зборах акціонерів нашої компанії акціонери – міноритарії проголосували проти деяких питань, що були включені у повістку дня зборів. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право звернутися до емітента з вимогою про викуп у нього акцій нашої компанії. У нашому випадку акціонер – резидент республіки Кіпр. Ми уклали договір купівлі-продажу цінних паперів, в якому зазначена середня вартість наших акцій, що склалася на фондовому ринку України за останні три місяці. У результаті цієї господарської операції сформувався інвестиційний прибуток, який визначається як різниця між виплаченою сумою нерезиденту – юридичній особі за вказаним вище договором купівлі-продажу цінних паперів та витратами на придбання таких цінних паперів, які мають бути підтверджені таким нерезидентом. У такому разі об’єктом оподаткування і буде такий інвестиційний прибуток.

Питання:

  1. Якими документами нерезидент повинен підтвердити емітенту витрати на придбання цінних паперів емітента?
  2. Якщо договори, за якими були придбані такі цінні папери у доларах США, а виплата має здійснюватися в національній валюті, то для розрахунку інвестиційного прибутку за яким курсом слід перерахувати витрати на придбання цінних паперів нерезидентом?

 

         

Відповідь: Відповідно до п.141.4.1. п.141.4. ст.141 ПКУ доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. При цьому до таких доходів віднесено і прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (пп.«е»). Згідно з пп.141.4.2. ст.141 ПКУ ставка податку для таких доходів встановлена у розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – Конвенція) ратифікована Верховною Радою України 04.07.2013 і набрала чинності 07.08.2013. Згідно з положеннями ст. 26 Конвенції її положення застосовуються в українсько-кіпрських податкових відносинах з 1 січня 2014 року.

Відповідно до ст.7 Конвенції прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується тільки у цій Державі, якщо тільки підприємство не здійснює підприємницької діяльності в іншій Договірній Державі через розташоване в ній постійне представництво. Зазначена ст.7 Конвенції може цілком бути використана як підстава для того, щоб вартість придбаних емітентом акцій була перерахована резиденту Республіки Кіпр у повному обсязі без утримання податку на прибуток.

Альтернативної точки зору притримується Мінфін. Так, в Узагальнюючій податковій консультації щодо оподаткування операцій обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета, затвердженій наказом МФУ від 26.04.2019 № 181, зазначено: якщо заявник вимоги про придбання акцій резидент – юридична особа, яка є платником податку на прибуток підприємств, або постійне представництво нерезидента здійснює виплату доходу нерезиденту – юридичній особі за операціями з придбання у неї акцій через рахунок умовного зберігання (ескроу), то такий резидент або постійне представництво нерезидента утримує та сплачує податок з таких доходів відповідно до положень пп.141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ.

Для нашого випадку не має значення той факт, що акції продаються на вимогу акціонера – міноритарія і що виплата здійснюється йому безпосередньо, а не через рахунок ескроу. Адже на механізм оподаткування такої виплати названі фактори не впливають.

Відповідно до названої УПК утримання та сплата податку з доходів нерезидентів від продажу акцій здійснюється під час такої виплати. При цьому базою оподаткування операцій з придбання акцій є прибуток нерезидента від здійснення операцій з продажу акцій. У разі ненадання нерезидентом документального підтвердження витрат на придбання акцій базою для утримання та сплати податку з доходів нерезидентів є сума отриманого ним доходу. Тобто у разі надання таких документів, база оподаткування має бути зменшена на суму витрат на придбання таких акцій міноритарієм.

Ані Мінфін у вказаній УПК, ані ПКУ не передбачають чіткого визначення того, яким саме має бути вказане документальне підтвердження витрат на придбання акцій нерезидентом. Тому цілком логічно вважати такими документами апостильовані договір/угоду на придбання акцій та відповідні банківські документи, які свідчать про їх оплату при придбанні.

Проте і в цьому разі утримувати податок не є обов’язковим навіть з точки зору МФУ. Так, у зазначеній УПК Мінфін вказує, що «нерезиденту надається право на використання переваг міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України згідно з вимогами статті 103 Кодексу.

Для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування нерезидент має виконати вимоги, передбачені статтею 103 Кодексу. Зокрема, надати резиденту, який є податковим агентом, документ, що підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту 103.4 статті 103 Кодексу, а саме довідку (або її нотаріально засвідчену копію), яка підтверджує, що такий нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором України».

Отже, МФУ пропонує альтернативний вибір.

Та якщо емітент вирішив цим правом не скористатися і все ж утримати податок з доходів від продажу акцій, то нерезиденту слід мати на увазі, що відповідно до ст.31 Конвенції якщо резидент Кіпру одержує дохід, який згідно із положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в Україні, Кіпр дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в Україні.

Що стосується питання застосування курсів іноземної валюти, то слід мати на увазі, що відповідно до ст.5 Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII розрахунки за операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій, здійснюються в іноземній валюті. То ж цілком логічно, що договір викупу акцій емітентом у нерезидента має бути укладений в іноземній валюті.

Отже, при визначенні інвестиційного прибутку з продажу акцій вираховувати вартість їх придбання нерезидентом у доларах США потрібно з суми їх продажу емітенту цим нерезидентом також у доларах США. І податок на інвестиційний прибуток нерезидента за ставкою 15% слід вираховувати вже із суми таким чином розрахованого інвестиційного прибутку у доларах США.

А курс іноземної валюти для обрахунку суми податку на прибуток, утриманого з інвестиційного доходу нерезидента, має бути застосований на день виплати такого доходу нерезиденту.

В ІПК від 02.04.2018 № 1328/6/99-99-15-02-02-15/ІПК ДФСУ вказала, «оскільки податок з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, сплачується до бюджету під час виплати таких доходів на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України), то сума таких доходів та податку, який утримується та сплачується з них, визначаються виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день виплати таких доходів».