Нерезидент від імені юридичної особи – резидента

Питання: Згідно з внесеними змінами до статуту товариства, нерезидента, який не є працівником компанії в Україні зробили Уповноваженою особою підписувати всі документи товариства як перший підпис, та генеральний директор – другий підпис. Які є ризики для товариства?

         

Відповідь: Відповідно до ст.92 ЦКУ, що врегульовує дієздатність юридичної особи, набуття цивільних прав та обов’язків, їх здійснення юридичною особою відбувається через її органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. При цьому «порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом». Відомості про органи управління разом з іншою інформацією відповідно до ст.89 ЦКУ вносяться до Єдиного державного реєстру (далі – ЄДР).

Згідно із ст.65 ГКУ «власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів». Керівника підприємства призначає (обирає) власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган. З таким керівником повинен бути укладений «договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін».

Відповідно до ч.7 ст.39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII порушення певних обмежень, встановлених статутом товариства з обмеженою відповідальністю є підставою для розірвання з головою виконавчого органу цивільно-правового або трудового договору (контракту). З цього випливає простий висновок про те, що з керівником ТОВ може укладатися як трудовий, так і цивільно-правовий договір.

Такий керівник підприємства без довіреності[1] діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Отже, якщо в статуті чи в установчих документах підприємства не зазначено інше, то від імені підприємства перед іншими особами може діяти уповноважений таким власником на підставі й цивільно-правового договору керівник.

 

Відповідно до п.13 ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003  р. № 755-IV в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, у тому числі «відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи – також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи».

Слід нагадати, що згідно із ст.237 ЦКУ представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства. Іншими словами, представництво виникає з цивільно-правових відносин. Навіть, якщо представником є працівник юридичної особи (керівник, юрисконсульт, фінансовий директор…), його повноваження як представника ґрунтується на актах ЦПХ.

До того слід додати, що відповідно до ст.26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Винятків щодо позбавлення іноземців бути уповноваженими представниками (підписантами) від імені ТОВ чинне законодавство не містить.

 

 

Таким чином:

  1. Фізична особа – нерезидент цілком правомірно може бути керівником товариства з обмеженою відповідальністю так само, як і іншою особою, що уповноважена вчиняти дії від імені ТОВ.
  2. Діяти такий нерезидент може відповідно до цивільно-правового договору.
  3. Трудовий договір (контракт) з нерезидентом, уповноваженим вчиняти правочини і підписувати їх від імені ТОВ, укладати не обов’язково. Цивільно-правового договору цілком достатньо.
  4. Оскільки перелічені вище дії щодо уповноваження нерезидента підписувати документи від імені ТОВ є цілком правомірними, то й негативних юридичних наслідків такі дії не матимуть.

[1] У ГКУ помилково вказано, що керівник підприємства діє без доручення, а не без довіреності. Доручення на вчинення певних юридичних дій є істотною умовою договору (контракту) з таким керівником. А довіреність – це документ, яким підтверджуються повноваження керівника. Саме довіреність керівникові не потрібна, оскільки його повноваження підтверджуються відповідним записом в ЄДР (прим. авт.).