Аудит ТОВ на замовлення учасника

Питання: юридична особа ТОВ (резидент України) має у своєму статутному капіталі частки двох учасників (по 50%). Один з учасників (резидент Білорусі) ініціює проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ з причини постійних збитків. Інший учасник ТОВ (резидент України) відмовляється надати документи для перевірки, посилаючись на різні формальні причини.

Запитання: як учаснику ТОВ – нерезиденту домогтися надання документів для початку аудиторської перевірки (договір з аудиторською фірмою на проведення перевірки вже укладений)?

Відповідь: Вже більше року в Україні правовідносини щодо діяльності ТОВ регулюються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон).

Нажаль, цей Закон не містить достатньо дієвих механізмів, за допомогою яких учасник, частка якого не складає більшість у СК, міг би ефективно впливати на діяльність ТОВ. Проте, деякі важелі впливу на таку діяльність учасник, що має частку більше 10%, все ж існують.

Так, спочатку щодо збиткової діяльності слід виходити з того, що відповідно до ст.31 Закону якщо вартість чистих активів ТОВ знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган ТОВ скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ТОВ, про зменшення статутного капіталу ТОВ або про ліквідацію ТОВ. У разі порушення цього обов’язку та визнання ТОВ банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями ТОВ.

Тож, юридичний механізм притягнення членів виконавчого органу ТОВ до відповідальності, Закон закріпив. Зрозуміло, що зниження вартості чистих активів більше ніж на 50% не завжди може мати наслідком збиткову діяльність, і навпаки, збиткова діяльність не завжди тягне за собою зниження вартості чистих активів більше ніж на 50%, однак загроза субсидіарної відповідальності для членів виконавчого органу повинна мати певний вплив на їх поведінку.

Стосовно отримання учасником документів слід виходити з того, що відповідно до ст.43 Закону ТОВ зобов’язано зберігати такі документи:

1) протокол зборів засновників ТОВ (рішення одноосібного засновника);

2) статут ТОВ та зміни до статуту;

3) протоколи загальних зборів учасників;

4) документи ТОВ, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

5) положення про філії (представництва) ТОВ у разі їх створення (відкриття);

6) протоколи засідань наглядової ради ТОВ та колегіального виконавчого органу ТОВ, накази і розпорядження виконавчого органу ТОВ;

7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;

8) річну фінансову звітність;

9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10) документи, пов’язані з випуском емісійних цінних паперів;

11) інші документи, передбачені законодавством, статутом ТОВ, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу ТОВ;

12) документи, що підтверджують права ТОВ на майно;

13) документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів ТОВ покладається на виконавчий орган ТОВ та на головного бухгалтера (у разі призначення) – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зазначені вище документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності ТОВ, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

При цьому ТОВ забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до перелічених документів. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника ТОВ виконавчий орган зобов’язаний надати такому учаснику копії відповідних документів з вищенаведеного переліку. За підготовку копій документів ТОВ може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.

Таким чином, учасник ТОВ, який має на меті отримання від ТОВ документів, повинен вручити виконавчому органу ТОВ письмову вимогу і почекати 10 днів з дня вручення. Вручити – означає зафіксувати факт отримання виконавчим органом вказаної письмової вимоги. Це можна зробити або врученням письмової вимоги особисто виконавчому органу під розписку на копії письмової вимоги, або направленням письмової вимоги поштою рекомендованим листом з описом вкладенням та повідомленням про вручення. Або будь-яким іншим шляхом, який не дасть виконавчому органу підстав стверджувати, що письмову вимогу він не отримав.

Нажаль санкцій за ненадання вказаних документів на письмову вимогу Закон не містить. Тому мова може йти лише про збитки, спричиненні діями виконавчого органу, який не надав документи на вимогу учасника.

У разі неотримання протягом 10-ти днів на письмову вимогу документів, учасник може звернутися до суду з позовом про надання йому документів, право на отримання яких передбачено ст.43 Закону. Якщо учасник правильно складе позовну заяву і правильно її обґрунтує, то з великим ступенем ймовірності суд такий позов задовольнить. І в такому разі повноваження отримати зазначені документи в примусовому порядку здійснюватиме вже державний чи приватний виконавець.

Ухилитися від виконання вимог виконавця у такому разі означає вчинити злочин, передбачений ст.382 Кримінального кодексу України, а саме злочин під назвою «невиконання судового рішення», який від ступеня тяжкості може каратися позбавленням волі на строк аж до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ну і щодо самого аудиту фінансової звітності слід виходити з того, що відповідно до ст.41 Закону аудит фінансової звітності ТОВ із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не пов’язаної) майновими інтересами з ТОВ, посадовими особами товариства чи з його учасниками, проводиться на вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу ТОВ.

У такому разі учасник (учасники) ТОВ самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності ТОВ, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Виконавчий орган ТОВ протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності ТОВ зобов’язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи ТОВ копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

Якщо виконавчий орган цей обов’язок забезпечення аудитору можливості проведення аудиту не виконає, то учасник, на вимогу якого проводиться аудит може звернутися до суду з позовом про забезпечення аудитору можливості проведення аудиту і надання копій документів відповідно до визначеного у договорі з аудитором обсягу аудиторських послуг. Отримавши рішення суду про задоволення позову, такий учасник може залучити знову ж таки державного чи приватного виконавця, а невиконання вимог останнього з боку виконавчого органу ТОВ знову ж таки вважатиметься злочином, передбаченим ст.382 Кримінального кодексу України з відповідними наслідками у вигляді відповідного покарання.

Певно, що учаснику, який прагне проведення аудиту фінансової звітності ТОВ, хотілося б більш дієвих та більш швидких засобів реалізації своїх прав, але на сьогодні законодавство поки що у нас таке.