Погашення боргу корпоративними правами

Питання: ТОВ Мяу володіє 100% статутним капіталом іншого товариства ТОВ Гав. У свою чергу ТОВ Мяу має заборгованість у валюті перед ТОВ Пацюк (нерезидент).

Чи може ТОВ Мяу погасити заборгованість перед ТОВ Пацюк шляхом передачі йому корпоративних прав на ТОВ Гав?

Який це повинен бути договір: продажу, взаємозаліку, відступлення права вимоги, переведення боргу?

Чи може валютна заборгованість бути по такому договору погашена майновими (корпоративними) правами які виражені у гривневому еквіваленті?

Які проводки бухгалтерські і наслідки податкові?

Як розрахувати фінансовий результат при продажі даних майнових прав: з чого розрахувати прибуток і з чого будуть витрати при даній операції?

ТОВ Гав володіє нерухомістю (яка є статутним капіталом) і чи при передачі майнових прав будуть зобов’язання з ПДВ?

Відповідь: Згідно зі ст.509 Цивільного кодексу України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Відповідно до ст.510 ЦК України сторонами у зобов’язанні є боржник і кредитор.

У запитанні йдеться про те, що між ТОВ Мяу має кредиторську заборгованість перед ТОВ Пацюк, тобто між ними існує зобов’язання, в якому ТОВ Мяу є боржником, а ТОВ Пацюк – кредитором. Суть питання полягає в тому, як таке зобов’язання припинити, маючи в розпорядженні (використовуючи) корпоративні права ТОВ Гав.

Згідно зі ст.598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Найлогічніший та найпоширеніший спосіб припинення зобов’язання – це його виконання. Відповідно до ст.599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

У такому разі ТОВ Мау і ТОВ Пацюк можуть укласти договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ Гав, які належать ТОВ Мяу, за ціною, що є еквівалентною, дорівнює сумі заборгованості ТОВ Мяу.

Після того, як ТОВ Пацюк за таким договором купівлі-продажу оплатить придбані ним корпоративні права ТОВ Гав, ТОВ Мяу отримані кошти спрямує на виконання свого зобов’язання перед ТОВ Пацюк.

Як результат ТОВ Мяу має списати кредиторську заборгованість перед ТОВ Пацюк з рахунку 63 у кореспонденції з кредитом рахунку 31. Попередньо продаж корпоративних прав буде відображений за кредитом рахунку 14, і в результаті кошти, які надійдуть на їх оплату, потраплять в дебет рахунку 31.

Можна, звичайно, й не здійснювати зустрічні платежі у наведеній ситуації, а зарахувати зустрічні зобов’язання. Відповідно до ст.601 ЦК України зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги.

Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. Однак, враховуючи, що ТОВ Пацюк є нерезидентом і валютного контролю не уникнути, краще зарахування здійснити шляхом укладення відповідного договору про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог. У такому випадку наведені вище бухгалтерські проводки будуть здійснені без залучення рахунку 31 «Рахунки в банках». А списання боргу перед ТОВ Пацюк за дебетом рахунку 63 буде супроводжуватися списанням дебіторської заборгованості ТОВ Пацюк перед ТОВ Мяу за кредитом рахунку 37.

 

Окрім наведеного, як на мене, найпростішого способу погашення боргу корпоративними правами, існує й інший шлях. Відповідно до ст.604 ЦК України зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами (новація). Тобто ТОВ Мяу і ТОВ Пацюк мають укласти договір про припинення грошового зобов’язання ТОВ Мяу перед ТОВ Пацюк шляхом заміни його зобов’язанням передати корпоративні права ТОВ Гав у власність ТОВ Пацюк.

У такому разі в результаті матимемо списання заборгованості ТОВ Мяу перед ТОВ Пацюк за дебетом рахунку 63 та списання корпоративних прав за кредитом рахунку 14.

 

Що стосується податкових наслідків, то слід виходити з того, що дохід від продажу корпоративних прав включається до складу інших доходів (п. 7 НП(С)БО 15) і відображається на субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій». Дохід (виручка) від продажу корпоративних прав визнається за наявності всіх нижчеподаних умов (п. 8 НП(С)БО 15), а саме:

  • покупцеві передано ризики та вигоди, пов’язані із правом власності на корпоративні права;
  • підприємство не здійснює в подальшому управління та контроль корпоративними правами;
  • сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;
  • існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Тобто ТОВ Мяу повинно визнати дохід від продажу корпоративних прав у момент переходу до покупця права власності, за умови, що інші дві умови також виконуються. На дату відображення доходу від реалізації корпоративних прав ТОВ Мяу відображає також витрати, пов’язані з їх продажем, зокрема витрати у вигляді собівартості корпоративних права (п.7, п.29 НП (С)БО 16), та обліковує їх на субрахунку 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій». При цьому податкові різниці із продажу корпоративних прав у неціннопаперовій формі не виникають (ЗІР, категорія 102.15). Тобто об’єкт оподаткування визначається за даними бухгалтерського обліку.

І стосовно ПДВ. Оскільки нерухомість у цьому випадку не відчужується, а залишається у власності ТОВ Гав, то об’єкт оподаткування ПДВ не виникає.