Дивіденди для банкрута

Питання: У 2019 році було прийнято рішення українського ТОВ про виплату дивідендів в сумі 27 млн. грн. на користь єдиного учасника – юридичної особи Данії (Нерезидент 1).

Фактично було виплачено 17 млн. грн. та залишилася заборгованість перед учасником 10 млн. грн.

У 2020 році склад засновників змінився, з’явився новий учасник – юридична особа України з часткою 90%,  і згодом колишній учасник був визнаний банкрутом в Данії.

Потім з’явилася інша компанія – резидент Данії  (Нерезидент 2) з угодою про те, що Нерезидент 1 в особі ліквідатора передав усі права на залишок невиплачених дивідендів Нерезиденту 2.

Чи можна та як саме відобразити у обліку перехід заборгованості перед учасником від Нерезидента 1 до Нерезидента 2 та які саме документи слід надати банку у разі перерахування Нерезиденту 2 відповідної суми заборгованості з невиплачених дивідендів?

Відповідь: Відповідно до ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право зокрема брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди). Аналогічно це право складає частину корпоративних прав, передбачених ст.167 Господарського кодексу України, відповідно до якої корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон про ТОВ) виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Сторонами у зобов’язанні ст.510 ЦКУ визнає боржника і кредитора.

 

Таким чином виплата дивідендів учасникам ТОВ цілком відповідає правовідношенню, яке класифікується як зобов’язання. Кредитором у цьому зобов’язанні є учасник, який був таким учасником на день прийняття рішення про виплату дивідендів, а боржником у цьому зобов’язанні є саме ТОВ.  Тобто боржником є ТОВ, а кредитором – Нерезидент 1.

Відповідно до ст.512 ЦКУ кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов’язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов’язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов’язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Отже, чинне законодавство України не містить заборони заміни кредитора у зобов’язанні з отримання дивідендів.

А що до заміни кредитора у зобов’язанні, то з точки зору законодавства України найбільш відповідним способом заміни кредитора у наведеному запитанні є передання Нерезидентом 1 в особі ліквідатора Нерезиденту 2 права вимоги отримання дивідендів від ТОВ (відступлення права вимоги).

Якщо не вдаватися у деталі законодавства Данії, то банку має вистачити договору про відступлення Нерезидентом 1 в особі ліквідатора Нерезиденту 2 права вимоги дивідендів від українського ТОВ.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

Тож в обліку потрібно буде замінити кредитора – Нерезидента 1 на кредитора – Нерезидента 2 на підставі вказаного вище договору про відступлення права вимоги.