Податки на дивіденди

Питання: 17.06.2021 року було проведено загальні збори ТОВ, на яких було прийнято рішення про виплату дивідендів за 3 квартал 2018  року (раніше не було  такого розподілу). У протоколі загальних зборів було визначено, що дивіденди слід виплачувати з 01 липня 2021 року по 31 грудня 2022 року. Дата визначення розміру дивідендів – 17.06.2021.

Учасники ТОВ – юридична особа та фізична особа.

Питання: якщо ми до кінця липня ще не всю суму  затверджених  дивідендів виплатили  фізичній особі,  то в який строк повинні сплатити податки (5% ПДФО та 1,5% військовий збір) із належних до виплати сум:

–  до  31.07.2021 року?

–  чи 31.08.2021  року?

– чи з кожної фактичної виплати проводити утримання та перерахування податків до 31.12. 2022?

Відповідь: Загальний порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб врегульований в ст.168 Податкового кодексу України, відповідно до якої оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 ПКУ. При цьому податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету або розрахункового документа на зарахування коштів у сумі цього податку на єдиний рахунок, визначений статтею 351 ПКУ.

Спеціальний порядок оподаткування дивідендів регулюється п.170.5. ст.170 ПКУ, відповідно до якого податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування. Відповідно до пп.170.5.4. п.170.5. ст.170 ПКУ доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною пп.167.5.1., 167.5.2., 167.4 п.167.5 ст.167 ПКУ.

Точка зору щодо оподаткування дивідендів податком на доходи фізичних осіб саме під час нарахування, а не виплати, притаманна ГУ ДПС у Дніпропетровській області (https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/475776.html), ГУ ДПС у Закарпатській області (https://zak.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/476904.html) ДПС України (ІПК від 28.05.2021 № 2120/ІПК/99-00-04-03-03-09).

Звісно, виникає питання, коли ж має статися таке нарахування.

Відповідно до ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право зокрема брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди). Аналогічно це право складає частину корпоративних прав, передбачених ст.167 Господарського кодексу України, відповідно до якої корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон про ТОВ) виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Сторонами у зобов’язанні ст.510 ЦКУ визнає боржника і кредитора.

 

Таким чином, виплата дивідендів учасникам ТОВ цілком відповідає правовідношенню, яке класифікується як зобов’язання. Кредитором у цьому зобов’язанні є учасник, який був таким учасником на день прийняття рішення про виплату дивідендів, а боржником у цьому зобов’язанні є саме ТОВ. Тобто зобов’язання з виплати дивідендів виникає у момент прийняття відповідного рішення і воно має бути відображене в балансі ТОВ, як існуюче саме з такого моменту, якщо інше не передбачено статутом чи таким рішенням.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

 

Таким чином, заборгованість по сплаті дивідендів є кредиторською заборгованістю ТОВ перед учасником, яка має бути відображена за кредитом рахунку 67 одразу після прийняття рішення про таку їх виплату і до здійснення виплати таких дивідендів.

Наведене вище обґрунтовує те, що нарахування дивідендів відбувається одразу ж після прийняття рішення ТОВ про їх виплату, або в інший строк, встановлений рішенням чи статутом. Отже і оподаткування дивідендів має відбуватися у цей момент.

Оскільки в запитанні вказано, що рішенням загальних зборів ТОВ була встановлена початкова дата виплати дивідендів – 01.07.2021, то цю дату й слід вважати датою, на яку виникло зобов’язання з виплати дивідендів, а отже – й датою їх нарахування і, як наслідок, оподаткування. Як було вказано раніше, відповідно до пп.170.5.4. п.170.5. ст.170 ПКУ доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку. Таким чином, сплачувати ПДФО слід у день нарахування дивідендів, незалежно від дати і частин їх фактичної виплати.