Повне товариство виплачує дивіденди

Питання: Підприємство має організаційно-правову форму – Повне Товариство. Учасником є фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування.

Чи буде сума виплачених йому Підприємством дивідендів визнаватися доходом такого ФОП?

Відповідь: Відповідно до ст.66 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-ХІІ (Закон № 1576) повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

Відповідно до ст.68 Закону 1576 ведення справ повного товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників товариства.

Учасники, яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов’язані надавати решті учасників на їх вимогу повну інформацію про дії, що виконуються від імені та в інтересах товариства.

Отже, учасники повного товариства діють від імені та в інтересах такого товариства. Це означає, що такі дії учасники повного товариства вчиняють не у власних інтересах, а результати таких дій, включаючи прибуток, є результатом дій товариства, а не учасника.

Більше того, ст.70 Закону № 1576 забороняє учасникам повного товариства від свого імені та в своїх інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності товариства, а також брати участь у будь-яких товариствах (крім акціонерних товариств), які мають однорідну з повним товариством мету діяльності. У разі порушення цього правила учасники повного товариства зобов’язані компенсувати збитки, заподіяні товариству цими діями.

Таким чином, прибуток повного товариства, отриманий в результаті діяльності його учасників, є прибутком товариства, а не учасників. Згідно зі ст.10 цього ж Закону учасники товариства мають право, у тому числі брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів.

При цьому, власником одержаних доходів ст.12 Закону № 1576 визнає таке товариство, а не його учасників. Учасники мають право на отримання дивідендів.

 

Згідно з пп.14.1.49. ст.14 Податкового кодексу України дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. При цьому для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються також:

  • платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);
  • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» пп 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» пп 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» пп 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
  • виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Таким чином, частина прибутку повного товариства, яка виплачується його учаснику внаслідок розподілу прибутку такого повного товариства є саме дивідендами.

 

Згідно з п.177.1. ст.177 ПКУ доходи фізичних осіб – підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною п.167.1. статті 167 ПКУ. При цьому об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця (п.177.2. ПКУ).

А згідно з п.177.6. ст.177 ПКУ у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб.

 

Оподаткування дивідендів, отримуваних фізичними особами, врегульовано п.170.5 ст.170 ПКУ. Це і є загальні правила, про які йдеться у п.177.6. ПКУ.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування. Доходи, зазначені в цьому пункті ПКУ, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування) (пп. 167.5.2.); та 9 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток (167.5.4).

 

Таким чином, на запитання: чи буде сума виплачених учаснику повного товариства, який є ФОПом, дивідендів визнаватися доходом такого ФОП, слід відповісти, що такі доходи не визнаватимуться доходом ФОП, а оподатковуватимуться за загальними правилами, встановленими для оподаткування дивідендів.